Piazza Don Sturzo

Take the BUS for

Mondello 806

Stadio 101
Monte Pellegrino 812