teatro politeama
telefono: 091 6072532 

ore 9,00 to 14,30